STRONA PROWADZONA PRZEZ:

Merck Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa

Telefon: (22) 53 59 700
Fax: (22) 53 59 703

www.merck.pl
biuro@merckgroup.com

Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000006628
NIP: 526-020-48-02
REGON: 11099984
Kapitał Zakładowy: 29 697 500,00 PLN

Powinieneś również zapoznać się z naszą polityką prywatności, aby zobaczyć, że traktujemy ochronę danych i poufność bardzo poważnie.