REGULAMIN STRONY

Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom.
Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie korzystaj z witryny.

1. Wprowadzenie

Niniejsza strona internetowa tarczyca.pl („strona” lub „witryna”) jest prowadzona przez Merck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
02-305 ul. Al. Jerozolimski 142b (zwaną dalej również „Merck”).
Strona jest przeznaczona dla celów informacyjnych i edukacyjnych.

2. Odpowiedzialność

Merck opracował zawartość tej witryny ostrożnie i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.
Nie udzielamy jednak żadnej gwarancji co do kompletności i  poprawności informacji podanych na stronie, jak również co do poprawności jej działania.
W szczególności, pamiętaj, że nie gwarantujemy, że wszystkie informacje umieszczone na stronie są nadal aktualne.

3. Noty prawne

Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej i do poszczególnych jej elementów pozostają własnością Merck.
Możemy modyfikować tę stronę lub przerwać jej działanie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, w całości lub w części, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności. Merck nie jest również zobowiązany do aktualizacji zawartości tej strony internetowej.
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie materiały, dokumenty i prezentacje publikowane na naszej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy występują razem z symbolem znaku towarowego Merck, są wyłączną własnością Merck, jego podmiotów stowarzyszonych lub jego licencjodawców. Zabronione jest pobieranie, rozpowszechnianie i inne wykorzystanie chronionych prawem autorskim treści umieszczonych na naszej stronie internetowej, chyba że Merck wyraził na to uprzednią pisemną zgodę.
Niniejsza strona internetowa jest zgodna z prawem polskim. Mimo że strona jest dostępna dla użytkowników spoza Polski, informacje te są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców Polski.

4. Wymagania strony

Korzystanie ze strony wymaga posiadania sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z internetem i dostęp do umieszczonych w  internecie treści, dostępu do internetu oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy stosowany przez klienta:
A. posiadanie przeglądarki internetowej np. Opera, Firefox, Chrome, itp.;
B. włączona obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS);
C. niektóre funkcje Strony internetowej mogą również wymagać włączonej obsługi cookies, JavaScript lub Flash;
D. w niektórych przypadkach może być wymagane także wykorzystanie protokołu HTTPS;
E. minimalna rozdzielczość: 1280 x 800.
Zastrzegamy, że minimalne warunki techniczne potrzebne do korzystania ze strony mogą ulec zmianie.

5. Ryzyko związane z użytkowaniem strony

Korzystanie z  usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z  pewnym ryzykiem (np. możliwością otrzymywania spamu, narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z piractwem). Merck podejmuje środki zmierzające do zminimalizowanie tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów, połączeń i niniejszej strony. Niemniej jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa.6. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w  przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą lub mailem lub udostępnianie w inny sposób na stronie treści:
A. które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści,
w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne;
B. wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego;
C. o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

6. Dane osobowe

Merck jest szczególnie zainteresowany zapewnieniem ochrony Twoich danych osobowych. Informacje na temat wykorzystania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

7. Reklamacje

Reklamacje związane ze stroną i inne kwestie dotyczące strony prosimy przesyłać na następujący adres:
Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa lub na następujący adres e-mail: biuro@merckgroup.com. Dla celów ułatwienia nam rozpatrzenia reklamacji bardzo pomocne mogą okazać się następujące informacje: adres korespondencyjny lub inne dane kontaktowe oraz opis problemu, który Państwo napotkaliście w związku z korzystaniem ze strony oraz Państwa żądania z tym związane.
O wynikach rozpatrzenia reklamacji powiadomimy w ciągu 30 dni na podane przez użytkownika dane kontaktowe.

8. Inne

Strona internetowa może zawierać ogólne informacje dotyczące chorób i leczenia. Informacje te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych, w  żadnym wypadku nie mogą zastępować porady profesjonalnego personelu medycznego i  nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub chorób. W  celu uzyskania porady medycznej lub informacji na temat diagnozy i  leczenia powinni się Państwo zawsze skonsultować z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Niniejsza Strona internetowa może również zawierać linki do innych stron internetowych podmiotów trzecich. Zawartość innych stron internetowych jest poza naszą kontrolą i nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub ważności informacji tam zamieszczonych. Linki te nie stanowią też żadnego rodzaju wsparcia ani poparcia dla treści zalinkowanej
witryny podmiotu trzeciego.